หลักสูตร Fully-Online MBA

เป็นหลักสูตรที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษาที่ไม่สะดวกในการเรียนกับอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนปกติได้ โดยหลักสูตรนี้นักศึกษาจะใช้เทคโนโลยีทางด้านไอทีเพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบ E-learning ที่ชื่อว่า Blackboard และเข้าเรียนกับอาจารย์ผ่านห้องเรียนออนไลน์ (Online Virtual Classroom) ผ่านระบบ Blackboard E-learning เช่นเดียวกัน

 

ระบบ Blackboard E-learning